wrapper

معرفی مدل جایزه ملی مدیریت پروژه

جایزه تعالی مدیریت پروژه مدل PEM  
     

جايزه ملی/  بين المللي تعالي پروژه انجمن مديريت پروژه- گامها

 

مدل ارزيابي انجمن مديريت پروژه براي تعالي پروژه

 

جايزه تعالي پروژه - فرآيند كلي

 

 

معيارهاي 1 الی 5 - مديريت پروژه

 

معيار 1) اهداف پروژه

پروژه چگونه بر مبناي اطلاعات گسترده مربوط به تقاضاهاي ذينفعان درگير در پروژه ، اهدافش را تدوين كرده و به توسعه ، بررسي و محقق نمودن آنها مي پردازد.

معيار 2) رهبري

رفتار همه مديران پروژه چگونه به ترغيب ، حمايت و ترويج"تعالي پروژه" كمك مي كند.

معيار 3) كاركنان

اعضاي تيم پروژه چگونه در كار درگير مي شوند، توانايي هاي بالقوه آنها چگونه كشف شده و مورد استفاده قرار مي گيرند.

معيار 4) منابع

از منابع موجود چگونه بطور موثر و كارآمد استفاده مي شود.

معيار 5) فرآيندها

فرآيندهاي مهم در پروژه چگونه شناسايي مي شوند و در صورت نياز چگونه بررسي شده و تغيير مي يابند.

 

 

 جدول ارزيابي معيارهاي 1 الي 5 – مديريت پروژه

 

 

معيارهاي 6 الي 9 – نتايج پروژه

 

معيار6) نتايج مشتري

پروژه در رابطه با برآوردن انتظارات و رضايت مشتريانش چه موفقيتهايي داشته است .

 

معيار7) نتايج كاركنان

پروژه در رابطه با برآوردن انتظارات و رضايت كاركنانش چه موفقيتهايي داشته است .

 

معيار 8) نتايج ساير طرفهاي درگير

پروژه در رابطه با برآوردن انتظارات و رضايت ساير طرفهاي درگير چه موفقيت هايي داشته است .

 

معيار 9) عملكرد كليدي و نتايج پروژه

پروژه در رابطه با نتايج برنامه ريزي شده پروژه چه موفقيتهايي داشته است.

 

جدول ارزيابي معيارهاي 6 الي 9 نتايج پروژه

 

 

امتيازهاي معيارهاي 1 الي 9

 

 

 معيار 1 - اهداف پروژه

 

پروژه چگونه بر مبناي اطلاعات گسترده مربوط به تقاضاهاي ذينفعان درگير در پروژه ، اهدافش را تدوين كرده و به توسعه ، بررسي و محقق نمودن آنها مي پردازد.

 

زير معیار 1.1) بايد نشان داده شود كه انتظارات و درخواستهاي طرفين درگير در پروژه چگونه مشخص مي شود (اظهارنامه بايد دربرگيرنده فهرستي از ذينفعان درگير در پروژه و انتظارات و تقاضاهاي آنها باشد. اين ذينفعان مي بايست بر مبناي معيارهاي6و 7و 8 دسته بندي شوند.)

 

زير معيار 2.1) بايد نشان داده شود كه اهداف پروژه چگونه توسعه مي يابند و منافع رقابتي چگونه بر مبناي اطلاعات مربوطه يكپارچه مي شود.

 

زير معيار3.1) بايد نشان داده شود كه اهداف پروژه چگونه اطلالاع رساني مي شوند ، تحقق مي يابند ، بررسي و بروز آوري مي شوند.

 

معيار 2 – رهبري

رفتار همه مديران درون پروژه چگونه به ترغيب ، حمايت و ترويج "تعالي پروژه"  كمك مي كند.

 

زير معيار 1.2) بايد نشان داده شود كه چگونه همه مديران الگوي مورد قبولي از تعالي پروژه ارائه مي دهند و بطور موثر بهبودها را ترويج داده و فعالانه ار پياده سازي آنها در پروژه حمايت مي كنند.

 

زير معيار 2.2) بايد نشان داده شود كه چگونه همه مديران با مشتريان ، تامين كنندگان و سازمانهاي درگير در پروژه ارتباط برقرار كرده مي كنند و به آنها توجه مي كنند.

 

معيار 3 كاركنان

 

اعضاي تيم پروژه چگونه در كار درگير مي شوند، توانايي هاي بالقوه آنها چگونه كشف شده و مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

زير معيار 1.3) بايد نشان داده شود كه چگونه توانايي هاي بالقوه كاركنان كشف مي شود، در جهت رسيدن به اهداف پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد، حفظ و نگهداري مي شود و نهايتا توسعه مي يابد.

 

زير معيار 2.3) بايد نشان داده شود كه چگونه همه كاركنان در انجام كارها درگير شده و مشاركت مي كنند و براي انجام اقدامات مستقل توانمند مي شوند.

 

معيار 4 – منابع

 

از منابع موجود چگونه بطور موثر و كارآمد استفاده مي شود.

 

زير معيار 1.4) بايد نشان داده شود كه پروژه چگونه منابع مالي را برنامه ريزي و راهبري مي كند.

 

زير معيار 2.4) بايد نشان داده شود كه پروژه چگونه منابع اطلاعاتي را برنامه ريزي و راهبري مي كند.

 

زير معيار 3.4) بايد نشان داده شود كه پروژه چگونه تامين كنندگان و خدمات آنها را برنامه ريزي و راهبري مي كند.

 

زير معيار 4.4) بايد نشان داده شود كه پروژه چگونه ديگر منابع را برنامه ريزي و راهبري مي كند.

 

معيار 5 فرآيندها

 

فرآيندهاي مهم در پروژه چگونه شناسايي مي شوند و در صورت نياز چگونه بررسي شده و تغيير مي يابند.

 

زير معيار 1.5) بايد نشان داده شود كه فرآيندهاي لازم جهت موفقيت پروژه چگونه بصورت نظام يافته شناسايي شده، مديريت، بررسي، تعديل و بهينه مي شوند. (اظهارنامه مي بايست دربرگيرنده فهرستي از فرآيندهاي كليدي خصوصا فرآيندها و زيرفرآيندهاي داراي تاثير مهم بر نتايج معيارهاي 6 الي 9 باشد.)

 

زير معيار 2.5) بايد نشان داده شود كه چگونه سيستمها و روشهاي مديريت پروژه بطور موثر انتخاب شده، مورد استفاده و بهبود قرار مي گيرند.

 

زير معيار 3.5) بايد نشان داده شود كه چگونه پروژه تجربيات گذشته و جاري را آماده سازي و مستند سازي مي كند تا ديگر پروژه ها از آن بهره گيرند.

 

معيار 6 نتايج مشتري

 

پروژه در رابطه با برآوردن انتظارات و رضايت مشتريانشچه موفقيتهايي داشته است .

 

زير معيار 1.6) بايد نشان داده شود كه مشتريان چگونه در رابطه با موفقيتها و نتايج پروژه بصورت مستقيم با در نظر گرفتن اندازه گيريها قضاوت مي كنند.

 

زير معيار 2.6) بايد نشان داده شود كه مشتريان چگونه در رابطه با موفقيتها و نتايج پروژه بصورت غير مستقيم با در نظر گرفتن ساير اندازه گيريها قضاوت مي كنند.

 

معيار 7 نتايج كاركنان

 

پروژه در رابطه با برآوردن انتظارات و رضايت كاركنانشچه موفقيتهايي داشته است .

 

زير معيار 1.7) بايد نشان داده شود كه كاركنان و مديران چگونه در رابطه با پروژه، كار تيمي در پروژه ، موفقيتها و نتايج پروژه بصورت مستقيم با در نظر گرفتن اندازه گيريها قضاوت مي كنند.

 

زير معيار 2.7) بايد نشان داده شود كه كاركنان و مديران چگونه در رابطه با پروژه، كار تيمي در پروژه ، موفقيتها و نتايج پروژه بصورت غير مستقيم با در نظر گرفتن ساير اندازه گيريها قضاوت مي كنند.

 

معيار 8 نتايج ساير طرفهاي درگير

 

پروژه در رابطه با برآوردن انتظارات و رضايت ساير طرفهاي درگير چه موفقيتهايي داشته است .

 

زير معيار 1.8) بايد نشان داده شود كه ساير طرفهاي تاثير پذير از پروژه چگونه بصورت مستقيم با درنظر گرفتن اندازه گيريها در مورد پروژه قضاوت مي كنند.

 

زير معيار 2.8) بايد نشان داده شود كه ساير طرفهاي تاثير پذير از پروژه چگونه بصورت غير مستقيم با درنظر گرفتن ساير اندازه گيريها در مورد پروژه قضاوت مي كنند.

 

معيار 9  عملكرد كليدي و نتايج پروژه

 

پروژه در رابطه با نتایج برنامه ریزی شده پروژه چه موفقیتهایی داشته است.

 

زیر معیار ۱.۹) باید نشان داده شود که اهداف پروژه تا چه حد تحقق یافته اند (۷۵%)

 

زیر معیار 9.2) باید عملکرد پروژه با در نظر گرفتن اندازه گیریهای فراتر از معیار ۱.۹ نشان داده شود (۲۵%)

درباره ما

انجمن مدیریت پروژه ایران یک انجمن علمی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است که با هدف بنیادی ارتقاء دانش مدیریت پروژه با رئوس زیر در کشور ایجاد شده است:

 -گسترش و پیشرفت دانش مدیریت پروژه و بومی سازی آن

- ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام اجرایی کشور

- رشد مهارتهای مدیران پروژه

- توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

       logo-samandehi

تماس با انجمن

آدرس: تهران، امیرآباد شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه همکف

تلفن: (5خط) 88229406

نمابر:89784216

پست الكترونيك دبیرخانه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پست الکترونیک عضویت: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ثبت نام در خبرنامه انجمن

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family