نوید فتحی Navid Fathi

کد عضویت: ۹۶-۱۰۱-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : نفت و گاز

ایمیل : fathi_navid@yahoo.com

دانلود رزومه

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد