مجید فراهانی majid farahani

کد عضویت: ۸۴-۰۲۶ -M

رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : دکترای

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : farahany@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد