کمیته شاخه ها

با عنايت به نقش مهم انجمن مدیریت پروژه ایران در رشد و بالندگی مديريت پروژه در کشور، گسترش روزافزون اعضا و فعاليت‌هاي انجمن، ضرورت توسعه فعاليت‌هاي علمی، صنفي و تخصصي مديريت پروژه در تمامي مناطق/ استان‌هاي كشور و همچنين به منظور برقراري ارتباط نزديك‌تر با جامعه مديريت پروژه كه در مناطق/ استان‌هاي کشور فعاليت مي‌نمايند، ضرورت ايجاد شاخه‌هاي انجمن در سراسر کشور به وضوح مشاهده می‌شود. کمیته شاخه ها متولی تشکیل و توسعه فعالیت ها و نظارت بر عملکرد شاخه های انجمن مدیریت پروژه ایران می باشد.

اعضای کمیته شاخه ها

آیین نامه نهایی شاخه های انجمن

دانلود آیین نامه نهایی شاخه های انجمن