شرکت مهندسی و ساختمانی نام آوران دلوار

کد عضویت: ۸۶-۹۶۴-C

نام مدیر عامل: محسن نجیمی ورزنه

نام نماینده: محمد رضا عباس زاده

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد