شرکت عمران آب و خدمات

کد عضویت: ۹۸-۹۵۹

نام مدیر عامل: ابوالفضل طیبی

نام نماینده: آرش نیک فرجام

ایمیل شرکت: info@urban.kish.ir

تلفن شرکت: 07644421380

آدرس سایت: https://urban.kish.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد