عبدالله ربیعی پور سلیمی Abdollah Rabiei Pour Salimi

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۶۰

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : صنایع گرایش مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : ab.rabiee@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد