عبدالرحمن نمازی Abdolrahman Namazi

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۵۴-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی: مهندسی صنايع ارشد: مدیریت صنایع-سیستم و بهره وری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : حوزه های مختلف

ایمیل : ahad_namazi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد