احمد فتحعلیان Ahmad Fathalian

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۳۳

رشته تحصیلی : عمران عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت تغییر و ادعا

ایمیل : fathalian@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد