ساختمان بیمه ایران

کد عضویت: ۱۴۰۱-۹۶۱

نام مدیر عامل: مهدی عسکری مهدی آبادی

نام نماینده: احمد قنبری

ایمیل شرکت: sakhteman.bime.iran@gmail.com

تلفن شرکت: 02188628938

آدرس سایت: https://www.sababuilding.ir/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد