شرکت فنی و مهندسی پارس بازخورد

کد عضویت: ۹۹-۹۵۵-C

نام مدیر عامل: علی صادقی

نام نماینده: علی صادقی هفشجانی

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد