علی واحدی دیز Ali vahedidiz

کد عضویت: ۱۳۸۸-۰۷۹

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد صنایع

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، طرح، پورتفو و استراتژی

موبایل : 09123220042

ایمیل : 3avahedi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد