شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه

کد عضویت: ۹۵-۹۶۵-C

نام مدیر عامل: علیرضا هدایتی

نام نماینده: علیرضا هدایتی

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد