علیرضا سیاوش پور Alireza Siavashpour

کد عضویت: ۱۳۹۶-۱۳۵-S

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی :

ایمیل : alireza.siavashpour@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد