امین محمود زاده Amin mahmoudzade

کد عضویت: ۹۹-۱۲۲

رشته تحصیلی : مدیریت پروزه و ساخت

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه و ساخت

ایمیل : Amin414mahmoudzadeh@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد