منیژه بیریا Biria Manijeh

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۵۷

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی :

ایمیل : Mahtabbiria78@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد