داود جمالی DAVOOD JAMALI

کد عضویت: ۸۴-۰۱۷- M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکترا

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت تامین مالی پروژه

ایمیل : Davood_jamali@hotmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد