شرکت صنایع، معادن و عمران رضوی

کد عضویت: ۱۴۰۱-۹۶۳

نام مدیر عامل: مهدی قربانی

نام نماینده: داریوش طینتی

ایمیل شرکت: d_tinati@yahoo.com

تلفن شرکت: 05137689434

آدرس سایت: https://rimc.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد