شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا

کد عضویت: ۹۸-۹۵۸

نام مدیر عامل: کامران شمس زمانی

نام نماینده: فرهاد کرم زاده

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد