رواناب آریا

کد عضویت: ۱۳۹۸-۹۵۷-C

نام مدیر عامل: فرید نظری

نام نماینده: فرید نظری

ایمیل شرکت: ravanab12@yahoo.com

تلفن شرکت: 04133352464

آدرس سایت: http://ravanabarya.com/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد