پژوهشهای ساختمانی ایران

کد عضویت: ۱۴۰۰-۹۵۸-C

نام مدیر عامل: احمد تقی پور

نام نماینده: فرزاد یاوری

ایمیل شرکت: info@icr-consult.com

تلفن شرکت: 02144375912

آدرس سایت: https://www.icr-consult.com/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد