فاطمه شفیعی Fatemeh Shafiei

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۰۲

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت ریسک

ایمیل : atena.shafiee1998@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد