حامد اربابیان HAMED ARBABIAN

کد عضویت: ۰۰-۰۳۶

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه و ساختمان. بازرگانی.

ایمیل : hamedarbabian@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد