حمید قاسمی Hamid Ghasemi

کد عضویت: ۰۰-۰۳۱

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : اجرای پروژه های ساختمانی

ایمیل : ghasemi.vesta@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد