سنگ بنای مشاوره مدیریت

کد عضویت: ۹۸-۹۶۳-C

نام مدیر عامل: حمید حسین‌زاده

نام نماینده: حمید حسین زاده

ایمیل شرکت: info@mcc3int.com

تلفن شرکت: 02188490648

آدرس سایت: https://mcc3int.com/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد