شرکت پدیده رویای قرن

کد عضویت: ۱۳۹۴-۹۶۰-C

نام مدیر عامل: مجید کیانی

نام نماینده: حسین مرادی

ایمیل شرکت: info@prgco.ir

تلفن شرکت: 02122385780

آدرس سایت: http://www.prgco.ir/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد