جواد یزدانی Javad Yazdani

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۳۲

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : javadyazdani.eng@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد