موسی رفان MOUSA REFAN

کد عضویت: ۱۳۸۴-۰۱۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : فوق لیسانس برق

مقطع تحصیلی : لیسانس

حوزه های تخصصی : مدیریت نیروگاهی

ایمیل : refan@tanaenergy.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد