شرکت مهندسی پادوسپان صنعت

کد عضویت: ۹۹-۹۶۰

نام مدیر عامل: مهدی داوری فر

نام نماینده: مهدی داوری فر

ایمیل شرکت: info@padoospan.ir

تلفن شرکت: 02188007145

آدرس سایت: https://padoospan.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد