مهندسین مشاور رهاب

کد عضویت: ۱۴۰۱-۹۵۹

نام مدیر عامل: سهیل آل رسول

نام نماینده: مهدی رضی خسروشاهی

ایمیل شرکت: info@rahabconsult.ir

تلفن شرکت: 02126200314

آدرس سایت: http://www.rahabconsult.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد