مریم قربانی Maryam Ghorbani

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۱۳

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

موبایل : 09122001457

ایمیل : marygh7958@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد