شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

کد عضویت: ۱۴۰۰-۹۵۴-C

نام مدیر عامل: دکتر رضا جواهری

نام نماینده: مسعود کشت پور

ایمیل شرکت: info@mapnamrc.ir

تلفن شرکت: 02123154063

آدرس سایت: http://www.mapnamrc.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد