شرکت بنای راستین

کد عضویت: ۸۸-۹۵۶-C

نام مدیر عامل: حسن سلمانزاده سیسان

نام نماینده: مسرور وثوقی

ایمیل شرکت: banayerastin@live.com

تلفن شرکت: 02188287731

آدرس سایت: https://www.banayerastin.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد