مهدی توکلان Mehdi Tavakolsn

کد عضویت: ۸۸-۲۰۹-M

رشته تحصیلی : دکتری مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : mtavakolan@ut.ac.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد