شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

کد عضویت: ۹۹-۹۵۷-C

نام مدیر عامل: علی حقانی

نام نماینده: محمدحسین آقابابا

ایمیل شرکت:

تلفن شرکت:

آدرس سایت:

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد