محمدحسین امینی صالح MohamadHossein Aminisaleh

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۵۶

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : mhaminiweb@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد