محمد علی موجودی زمانی Mohammad Ali Mojoudi Zamani

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۱۶

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان

ایمیل : ma.mojoudi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد