محمد حسین مینائی نمین Mohammad Hossein Minaei Namin

کد عضویت: ۱۳۹۶-۰۵۱

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : EPC Contractor

ایمیل : m.minaee.ie@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد