محمد حسین زاده Mohammad Hosseinzadeh

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۹۴

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

مقطع تحصیلی : کاردانی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : mohammad.hosseinzadeh1971@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد