محمد معهود Mohammad Mahoud

کد عضویت: ۱۳۹۳-۲۶۱

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : mohammad_mahoud@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد