محمدنبی فرجی Mohammad Nabi Faraji

کد عضویت: ۱۳۹۹-۰۷۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیرعامل مپنا توسعه یک

ایمیل : faraji_m@mapnamd1.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “A” - 2022/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد