محمدحسین رحیمی Mohammad hossein Rahimi

کد عضویت: ۱۴۰۰-۰۷۷-M

رشته تحصیلی : حقوق

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت تغییر و ادعا

ایمیل : mohamadrahimi21@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد