مصطفی صفری زاده Mostafa Safarizadeh

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۱۸

رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی :

ایمیل : safarizade.m@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد