نادر خان زاده Nader Khanzadeh

کد عضویت: ۱۳۹۵-۱۲۹

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : ارزیابی و نظارت بر طرحهای سرمایه گذاری

ایمیل : nader.khanzadeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

! level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد