نوید فتحی Navid Fathi

کد عضویت: ۹۶-۱۰۱ -M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : نفت و گاز

ایمیل : fathi_navid@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2024/06/28 level

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد