پارت طرح فردوسی

کد عضویت: ۱۴۰۰-۹۵۹

نام مدیر عامل: پیام شیبانی

نام نماینده: پیام شیبانی

ایمیل شرکت: info@parttarh.com

تلفن شرکت: 05138829588

آدرس سایت: http://www.parttarh.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد