سعید علیخانی Saeed Alikhani

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۱۹

رشته تحصیلی : هوش مصنوعی و رباتیکز

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت چابک

ایمیل : sa.alikhani75@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد