سعید مقدسی Saeed Moghaddasi

کد عضویت: ۹۷-۱۵۱

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی نرم افزار

مقطع تحصیلی : مهندسی

حوزه های تخصصی : مربی ، مدرس و مشاوره حوزه مدیریت پروژه

موبایل : 09121314093

ایمیل : Saeedm@pmpiran.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد