سعید محمد Saeed Mohammad

کد عضویت: ۹۶-۰۲۶-M-

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : فنی تخصصی

ایمیل : saeed.mohammad@chmail.ir

افتخارات حضور در انجمن : ریاست هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران دور هفتم و هشتم- داور هفتمین جایزه ملی مدیریت پروژه - عضو هیات رئیسه مرکز صدور گواهینامه از سال 1394 تا 1396 و ارزیاب مرکز تا سال 1398

IPMA CB Certificate Level “A” - 2024/05/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد