سعید نوروزی Saeid Nowruzi

کد عضویت: ۹۹-۰۷۴-A

رشته تحصیلی : معماری

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت محصول، توسعه کسب و کار، مدیریت کسب و کار، معماری

ایمیل : saeid.nowruzi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد